Szkolenia z Kontroli Jakości - CAQ / SPC

Szkolenia:

  • SPC Szkolenie - Statystyczne sterowanie procesem
  • CAQ Szkolenie - Digitalizacja procesów jakościowych
  • Świadomość i odpowiedzialność jakościowa
Programy szkoleń mogą być dowolnie modyfikowane lub łączone w celu spełnienia wymagań klienta.Szkolenie SPC - Statystyczne sterowanie procesem

Cele szkolenia:

- Wprowadzenie do statystyki

- Uświadomienie o korzyściach ze stosowania SPC do nadzoru procesów

- Podkreślenie różnicy między charakterystykami atrybutywnymi a pomiarowymi

- Przekazania wymagań klienta odnośnie SPC

- Ukształtowanie wiedzy w zakresie najczęściej stosowanych pojęć statystycznych

- Uświadomienie o źródłach zmiennościach w procesie ich wpływu na wyniki

- Porady jak skutecznie kontrolować proces, aby zobaczyć jego rzeczywiste odzwierciedlenie

- Podniesienie wiedzy w zakresie gromadzenia i analizowania danych jakościowych

- Ukształtowanie niezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów i jednostki certyfikujące


Program szkolenia:

1. Definicja statystyki i pojęć statystycznych

2. Korzyści ze stosowania SPC w procesach produkcyjnych

3. Wymagania klientów odnoście SPC

4. Wady kontroli 100%

5. Statystycznie odwzorowany proces

6. Źródła zmienności i ich wpływ na proces

7. Kryteria próbkowania procesu

8. PDCA w statystycznym sterowaniu procesem

9. Statystyczny opis zmienności procesu

10. Zdolność i wydajność procesu

11. Stabilność procesu i zgodność wyrobów

12. Współczynniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk

13. Narzędzia analityczne w SPC.

14. Karty kontrolne i ich analiza.

15. Współczynniki decydujące o jakości procesu

16. Odczyt raportu SPC i jego elementów.

17. Ćwiczenia

18. Podsumowanie szkolenia


© 2019 MS Technical Support Michał SieradzkiSzkolenie CAQ - Digitalizacja procesów jakościowych

Cele szkolenia:

- Przedstawienie możliwości digitalizacji procesów jakościowych
- Zapoznanie się z systemami CAQ i obszarami ich zastosowań
- Uświadomienie o konieczności pozyskiwania informacji o procesach w odpowiednim czasie
- Uzasadnienie korzyści z cyfryzacji działań w obszarze jakości
- Przedstawienie propozycji jak skutecznie wdrożyć CAQ
- Poprawa organizacji obszarów odpowiedzialnych za jakość
- Podniesienie umiejętności w gromadzeniu i analizowaniu danych jakościowych


Program szkolenia:

1. Digitalizacja procesów jakościowych

2. Jakość wspomagana komputerowo - CAQ

3. Przykładowe obszary zastosowania CAQ

4. Integracja danych jakościowych

5. Wizualizacja informacji jakościowej

6. Charakterystyka procesu kontroli

7. Definicja systemu pomiarowego

8. Rodzaje badań i charakterystyk jakościowych

9. Przyrząd pomiarowe i przyrządy atrybutywne

10. Digitalizacja i automatyzacja czynności kontrolnych

11. Zapisy jakościowe

12. Elementy Industry 4.0

13. Cykl PDCA w CAQ

14. Analiza wdrożenia CAQ na wydziale produkcyjnym w branży motoryzacyjnej

15. Przykład wdrożenia CAQ w laboratorium badawczo-wzorcującym

16. Systemy CAQ a narzędzia jakości

17. Przepis jak zbudować i wdrożyć CAQ

18. Analiza SWOT dla digitalizacji obszaru jakości

19. Podsumowanie szkolenia


© 2019 MS Technical Support Michał SieradzkiSzkolenie "Świadomość i odpowiedzialność jakościowa"

Cele szkolenia:

- Budowanie i wzmocnienie wiedzy na temat jakości i oczekiwań klienta
- Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za jakość na każdym stanowisku w organizacji
- Zdefiniowanie zadań działu jakości z ukierunkowaniem na podejście procesowe i cykl PDCA
- Budowanie dobrych relacji działu jakości z pozostałymi wydziałami
- Podniesienie wiedzy w zakresie gromadzenia i analizowania danych jakościowych
- Ukształtowanie niezbędnej wiedzy wymaganej przez klientów i jednostki certyfikujące


Program szkolenia:

1. Definicja jakości i świadomość jakościowa w organizacji
2. Rola najwyższego kierownictwa w kreowaniu i utrzymaniu ustalonego poziomu jakości
3. Podejście procesowe a struktura hierarchiczna.
4. Metody opisu procesów
5. Różnica pomiędzy kontrolą jakości, sterowaniem jakością a zarządzaniem jakością.
6. Koszty dobrej i złej jakości
7. Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań klienta
8. Dokumenty jakościowe
9. Charakterystyki specjalne i specyficzne wymagania klienta
10. Narzędzia do budowania i wzmacniania świadomości jakościowej
11. Uprawnienia i odpowiedzialności za jakość
12. Rozwijanie świadomości jakościowej
13. Platforma do zgłaszania i raportowania zadań jakościowych
14. Systemy CAQ wykorzystywane do poprawy jakości
15. Budowanie systemów pomiarowych
16. Techniki i narzędzia budujące jakość


© 2019 MS Technical Support Michał Sieradzki